top of page

​Όροι και Προϋποθέσεις

Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν  τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του MyRoutine στο χρήστη/καταναλωτή και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ του MyRoutine και του χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση από το MyRoutine κάθε απορρέοντος εκ του νόμου ή εκ των παρόντων όρων δικαίωμα της κατά του οποιοδήποτε τρίτου, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται σιωπηρή ατονία, μεταβολή του δικαιώματος, συναίνεση, μη εναντίωση ή σιωπηρά παραίτηση  επαφίεται δε στην απόλυτη κρίση του MyRoutine να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα της εν μέρει ή εν συνόλω όταν και εφόσον κρίνει σκόπιμο. 

 

Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός ή περισσοτέρων από τους όρους του παρόντος για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν θα επιδρά κατ’ ουδενί τρόπο στο κύρος των υπολοίπων. Το MyRoutine θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.    

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Πολιτική αποδεκτών Χρήσεων των Υπηρεσιών 

Οι καταναλωτές/χρήστες των υπηρεσιών μας οφείλουν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:

• οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας για σκοπό άλλον από τη χρήση των υπηρεσιών μας,

• οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της πλατφόρμας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.

• η πρόσβαση στις υπηρεσίες μας με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την πλατφόρμα.

• η χρήση των υπηρεσιών μας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.

• η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες.

• οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα του Skinbox των Συνεργατών του ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των λοιπών Μελών της Υπηρεσίας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.

• η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε σκοπό.

• δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση του Skinbox.

• οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.

• η οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της.

• οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση της πλατφόρμας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων χρηστών, όπως προσωπικά δεδομένα κ.α.

• οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση των προϊόντων μας, που περιγράφονται στο παρόν.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myroutine.gr καθώς και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109324778.

Διαδικασία Αγοράς

Εγγύηση αγοράς

Τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα  μας πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ελέγχου και ποιότητας, σύμφωνα με τα ενωσιακά και εθνικά πρότυπα (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1223/2009 και Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.118601/2010).

Στη συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων που πωλούμε αναφέρονται: 

• Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εκπροσώπου του, ο οποίος έχει θέσει το προϊόν σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή αγορά 

• Η χώρα προέλευσης, σε περίπτωση που το καλλυντικό παρασκευάστηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Τα συστατικά του προϊόντος κατά σειρά βάρους ή όγκου 

• Η ημερομηνία λήξης

• Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν, από τη στιγμή που έχει ανοιχτεί, χωρίς να βλάψει τον καταναλωτή

 (Για παράδειγμα όταν αναγράφεται 12 Μ σημαίνει 12 μήνες. 

• Τυχόν ειδικές προφυλάξεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν (Σε περίπτωση όπου δεν επαρκεί χώρος στη συσκευασία για να αναγραφούν όλες οι προφυλάξεις, πρέπει να τίθεται ειδικό φυλλάδιο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.) 

• Ο αριθμός αναφοράς ή ο αριθμό έγκρισης που έχει λάβει το προϊόν στην άδεια κυκλοφορίας του 

• Η χρησιμότητα του προϊόντος

 

 Διαδικασία αγοράς

Τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε πρέπει να επιλεγούν και να προστεθούν στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.

Το καλάθι αγορών περιλαμβάνει τον κωδικό αναφοράς του επιλεγμένου προϊόντος, το όνομα, ποσότητα/μέγεθος, την επιλογή χρώματος/απόχρωσης και την τιμή. Η τιμή που εμφανίζεται δεν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς. 

Για την πραγματοποίηση μιας αγοράς, θα ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που θα εισαχθούν στην βάση δεδομένων μας με σκοπό την διεκπεραίωση της παραγγελίας και την διευκόλυνση των νέων αγορών στην πλατφόρμα μας. Τα προσωπικά στοιχεία που θα παραχωρηθούν θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του MyRoutine.gr. Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στα προσωπικά του στοιχεία και τις πληροφορίες όλων των παραγγελιών σας. Το MyRoutine υπενθυμίζει στους χρήστες ότι τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να καταχωρηθούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια προς αποφυγή συγχύσεων ή προβλημάτων κατά την αποστολή του/των προϊόντος/ων που αγοράστηκαν. 

Το MyRoutine σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού, παρέχοντας όμως τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την αποστολή του/των προϊόντος/ων που αγοράστηκαν.

Αφού συμπληρωθεί η εντολή αγοράς, και πριν την αποστολή της παραγγελίας, θα εμφανιστεί μια περίληψη με τα στοιχεία του προϊόντος που αγοράστηκε, την συνολική αξία του (μαζί με τα έξοδα αποστολής και τους φόρους) και τα στοιχεία αποστολής, έτσι ώστε ο χρήστης να επιβεβαιώσει την παραγγελία.

Οι αγορές θα εξοφλούνται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η χρέωση θα γίνεται online, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, μέσω της πύλης πληρωμής της αντίστοιχης τράπεζας, αφού επιβεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν είναι σωστά. 

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης και με αντικαταβολή .Δεν θα γίνονται αποδεκτοί άλλοι τρόποι πληρωμής που δεν προβλέπονται από τις παρούσες προϋποθέσεις αγοράς. Σε πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η χρέωση θα γίνεται online, δηλαδή, σε πραγματικό χρόνο, μέσω της πύλης πληρωμής της αντίστοιχης τράπεζας, αφού επιβεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν είναι σωστά.

Επίσης, θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση της παραγγελίας στη διεύθυνση που έδωσε ο χρήστης με περιγραφή της παραγγελίας και τα προσωπικά στοιχεία που παραχωρήθηκαν για την έκδοση απόδειξης. Η αποτυχία λήψης του μηνύματος μπορεί να οφείλεται σε κάποιο προσωρινό πρόβλημα στην επικοινωνία του δικτύου ή σε κάποιο λάθος στην πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παραχωρήσατε. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@myroutinegr. Παρομοίως, ο χρηστής θα ενημερωθεί για την αποστολή της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Αν κατά την έκδοση της παραγγελίας σας δούμε ότι δεν υπάρχουν αποθέματα στις αποθήκες μας για κάποιο από τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, θα σας ενημερώσουμε αφότου διαπιστώσουμε την έλλειψη. Επιπλέον, το ποσό του εξοφλημένου προϊόντος που δεν εστάλη θα επιστραφεί στον πελάτη εντός των επόμενων ημερών, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

 

Αποστολή

Η αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν γίνεται μέσω εταιρείας κούριερ. Τα προϊόντα κάθε παραγγελίας θα παραδίδονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από εμάς στην εταιρία courier η οποία θα αναλάβει την διανομή τους. O χρήστης θα ενημερωθεί μέσω e-mail μόλις η παραγγελία φύγει από την αποθήκη μας και θα λάβει tracking number (που παρέχεται από την εταιρία courier) για την παρακολούθησή της. 

Η ακριβής αξία των μεταφορικών θα υπολογίζεται κατά την πρόσθεση του κάθε προϊόντος στο καλάθι αγορών και θα εμφανίζεται στην σελίδα της περίληψης πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω του «Αποδοχή Αγοράς» και πριν την καταχώρηση των στοιχείων πληρωμής.

Τα έξοδα αποστολής μπορεί να αλλάξουν σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Μια τέτοια αλλαγή θα ισχύσει από τη στιγμή που η τροποποίηση θα συμπεριληφθεί στις σελίδες βοήθειας και το συμβόλαιο που θα δημοσιευθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύσουν τα έξοδα αποστολής που εμφανίζονται τη στιγμή που πραγματοποιείται η παραγγελία.

 

Όροι προϋποθέσεις αλλαγών ή/και επιστροφών

Αν, μετά την παραλαβή της αγοράς, ο πελάτης δεν μείνει ευχαριστημένος, επιτρέπουμε την αλλαγή ή την επιστροφή του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής του, εφόσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί. Συνεπώς, δεν αποδεχόμαστε αλλαγές ούτε επιστροφές προϊόντων που έχουν φθαρεί ή χρησιμοποιηθεί εφόσον δεν πρόκειται για προϊόντα που φέρουν ελάττωμα. Στην περίπτωση επιστροφών που δεν αφορούν ελάττωμα του προϊόντος, είναι απολύτως απαραίτητο αυτό να διατηρεί το αυτοκόλλητο επί της συσκευασίας (δηλαδή να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία του προιόντος) και να μην έχει εμφανή σημεία χρήσης. Εάν φέρει στοιχεία χρήσης δε θα μπορέσει να χωρέσει επιστροφή χρημάτων.

Για να ασκήσετε το ανωτέρω δικαίωμα υπαναχώρησης ή αλλαγής ή επιστροφής ενός προϊόντος, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα μέσω μιας αμετάκλητης δήλωσης (για παράδειγμα μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myroutine.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109324778.

Για να αλλάξετε ένα είδος με κάποιο άλλο, θα πρέπει να προβείτε στην επιστροφή του ώστε να σας καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό, και κατόπιν να πραγματοποιήσετε μία νέα αγορά.

 

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Σε περίπτωση υπαναχώρησης θα επιστρέψουμε στον πελάτη το αντίτιμο της αγοράς του προιόντος  (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο σε 14 συναπτές ημέρες από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από το παρόν συμβόλαιο. Θα προβούμε στην πραγματοποίηση της εν λόγω επιστροφής χρημάτων χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον πελάτη για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν ο πελάτης έχει δηλώσει το αντίθετο. 

Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να ανασταλεί ώσπου να λάβουμε το προϊόν. 

Στην περίπτωση που πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν, τότε μαζί με την επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος επιστρέφεται στον καταναλωτή και το κόστος των μεταφορικών. Ειδάλλως, τα έξοδα της μεταφοράς και της επιστροφής των προϊόντων, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή.

Επαναλαμβάνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των προϊόντων και για λόγους υγιεινής, τα προϊόντα που φέρουν εμφανή σημεία χρήσης και δεν έχουν το προστατευτικό αυτοκόλλητο στη συσκευασία τους θα θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν θα χωρέσει επιστροφή των χρημάτων.

Στην περίπτωση ακύρωσης της αγοράς, η μεγαλύτερη προθεσμία για την επιστροφή του χρηματικού ποσού που κατέβαλε ο καταναλωτής για τα προϊόντα θα είναι 14 μέρες από την ακύρωση της αγοράς.

Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

Σκοπός χρήσης και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

O ιστότοπος www.myroutine.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με διακριτικό τίτλο MyRoutine, και εκπροσωπείται από τον Μαρκόπουλο Μιχαλη που εδρεύει στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 9,  TK. 17121 – Νέα Σμύρνη , με Α.Φ.Μ. EL 132656533 και ΔΟΥ Καλλιθέας,  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@myroutine.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2109324778, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα www.myroutine.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.myroutine.gr . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφ’ εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.α.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, σχεδίων, εικόνων, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.myroutine.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.myroutine.gr για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

7. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
8. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

Περιορισμένη άδεια

Το www.myroutine.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
(1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
(2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.myroutine.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα www.myroutine.gr είναι απλή και φιλική ως προς τη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης του www.myroutine.gr, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.myroutine.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το www.myroutine.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν μια άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήματα που ενδεχομένως να θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.myroutine.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συνναλαγές με την εταιρεία. Το www.myroutine.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.myroutine.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το www.myroutine.gr  σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο info@myroutine.gr.

Χρήση των Πληροφοριών
Το www.myroutine.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:
(1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,
(2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.myroutine.gr,
(3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατα καιρούς,
(4) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet,
(5) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές i-os, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

Το www.myroutine.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με
(i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας,
(ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση,
(iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.myroutine.gr,
(iv) ειδικές προσφορές του www.myroutine.gr,
(v) ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας ή internet,
(vi) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.myroutine.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myroutine.gr

Πρόσβαση στις Πληροφορίες
Κάθε διεκπαιρέωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του www.myroutine.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.myroutine.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.myroutine.gr  απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.myroutine.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Cookies

Το www.myroutine.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.myroutine.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.myroutine.gr.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το www.myroutine.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.myroutine.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.myroutine.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το www.zoli.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το www.myroutine.gr μέσω www.myroutine.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myroutine.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του www.myroutine.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το www.myroutine.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

bottom of page